REGULAMIN KONKURSU

pod nazwą „Relaks z Amber Tubs”

Definicje

 1. „Organizator” AMBER TUBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Ul. Okrętowa 95, 01-309 Warszawa), NIP 7011094882, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000979517, której akta rejestrowe prowadzi w Warszawie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, odpowiedzialna jest za stworzenie Regulaminu konkursowego, przyjęcie oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji, nadzór nad Konkursem, Nagrodami konkursowymi oraz procesem wyłonienia Zwycięzców oraz wydanie Nagród.
 2. „Fundator” – podmiot fundujący Nagrody konkursowe. Fundatorem Nagród konkursowych jest AMBER TUBS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: Ul. Okrętowa 95, 01-309 Warszawa), NIP 7011094882, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000979517, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. „Koordynator”Nine Cats Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego35/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, której akta rejestrowe prowadzi w Warszawie Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS 0000694953 , NIP:  1251661567, która odpowiedzialna jest za publikację Zadania konkursowego, Regulaminu, powołanie Komisji Konkursowej, wyłonienie Zwycięzców.
 4. „Konkurs” – Konkurs pt.: „Relaks z Amber Tubs” opisany niniejszym Regulaminem organizowany przez Organizatora, w okresie i na warunkach opisanych Regulaminem.
 5. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu, wiążący dla Organizatora, Fundatora, Koordynatora oraz Uczestników Konkursu, reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności określając warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Koordynatora oraz prawa i obowiązki Uczestników i Zwycięzców Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.
 6. Serwis” – serwis internetowy (fanpage Organizatora/Fundatora na portalu Facebook) dostępny pod adresem https://www.facebook.com/ambertubspl, w którym organizowany jest Konkurs.
 7. „Uczestnik Konkursu” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.
 8. „Zadanie Konkursowe” – praca Uczestnika Konkursu polegająca na wykonaniu zadania, którego treść wskazana jest w § 8. Regulaminu. Każdy Uczestnik Konkursu może brać udział w Konkursie wyłącznie za pośrednictwem jednego konta w Serwisie i wysłać jedno Zadanie Konkursowe.
 1. „Komisja Konkursowa” – powołana przez Koordynatora w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu komisja w składzie 3 osób.
 1. „Nagrody” – ufundowane przez Fundatora, nagrody dla Zwycięzców Konkursu, wskazane w treści postanowień § 10 Regulaminu, przyznawane na zasadach opisanych Regulaminem.
 1. „Zwycięzca Konkursu” – Uczestnik Konkursu, którego Zadanie Konkursowe zostało uznane za zwycięskie przez Komisję Konkursową, uprawniony do przyznania Nagrody.

W Konkursie zostanie wyłonionych 3 Zwycięzców.

 

 • 1. Postanowienia ogólne

 1. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem Internetu w Serwisie, w okresie wskazanym w treści postanowień
  § 3 Regulaminu.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Serwisu na zasadach opisanych w § 5 Regulaminu.
 3. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, w tym wyrażają wymagane zgody, wskazane w treści Regulaminu.
 4. Istotą Konkursu jest wyłonienie 3 Zwycięzców Konkursu w drodze oceny nadesłanych przez Uczestników Konkursu Zadań Konkursowych, przez Komisję Konkursową.
 5. Zasady ustalania wyników Konkursu oraz przyznawania Nagród opisane są w § 9 – 11 Regulaminu.
 6. Konkurs ma na celu promocję Fundatora oraz prowadzonej przez niego działalności.
 7. Uczestnik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec serwisu Facebook w związku z udziałem w Konkursie. Wszelkie roszczenia związane z Konkursem rozstrzygane będą pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
 8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.

 

 • 2. Obszar

 1. Konkurs ma charakter ogólnopolski (jest organizowany na terytorium RP), jest ogłaszany w Serwisie i kierowany do użytkowników sieci Internet.

 

 • 3. Termin

 1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 16 stycznia 2023 roku (data rozpoczęcia Konkursu) do dnia 12 lutego 2023 roku godz. 23:59 (data zakończenia Konkursu).
 2. Komisja Konkursowa wyłoni Zwycięzców Konkursu do dnia 14 lutego 2023 roku do godz. 16:00.
 3. Ogłoszenie Zwycięzców Konkursu nastąpi do dnia 14 lutego 2023 roku, do godziny 23:59 w Serwisie poprzez wskazanie imienia i nazwiska Zwycięzców Konkursu. Dodatkowo Zwycięzcy Konkursu zostaną w tym samym dniu, poinformowani o zwycięstwie w Konkursie, za pomocą komentarza pod postem konkursowym oraz poprzez pojawienie się ich prac w poście z wynikami konkursu.

 

 • 4. Uczestnictwo w Konkursie

 

 1. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny z tym zastrzeżeniem, iż uczestnictwo w Konkursie wymaga dostępu do sieci Internet i uprzedniego założenia konta (profilu) na portalu Facebook. Do Konkursu mogą zgłaszać się wyłącznie osoby fizyczne, które:
 2. a) zamieszkują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 3. b) najpóźniej w dniu wysłania Zadania Konkursowego ukończyły lat osiemnaście oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. c) wyrażają zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku na zasadach opisanych w § 7 Regulaminu,
 5. d) spełniają inne warunki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy, współpracownicy ani też członkowie organów zarządzających Organizatora, Fundatora, Koordynatora, a także członkowie Komisji Konkursowej, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, dzieci, rodziców oraz rodzeństwo.

 

 • 5. Zgłoszenie Uczestnictwa w Konkursie

 1. Celem zgłoszenia woli swojego uczestnictwa w Konkursie, osoba zainteresowana uczestnictwem w Konkursie, a jednocześnie spełniająca wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w szczególności w treści postanowień § 4 Regulaminu, winna dokonać zgłoszenia swojego Zadania Konkursowego do Konkursu zgodnie z postanowieniami ust. 2 i ust. 3 poniżej.
 2. Zgłoszenia woli uczestnictwa w Konkursie dokonuje się w Serwisie w terminie wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu.
 3. Internauta zainteresowany uczestnictwem w Konkursie, celem skutecznego zgłoszenia swojego udziału w Konkursie, ma za zadanie spełnić łącznie następujące warunki:
 4. a) zaznajomić się z treścią Regulaminu,
 5. b) w okresie trwania Konkursu, wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1 Regulaminu wykonać, opisane w §7, Zadanie Konkursowe będące przedmiotem Konkursu i zamieścić je w sekcji komentarzy pod postem ogłaszającym Konkurs, a w wypadku, gdy Uczestnik zostanie wybrany jako Zwycięzca Konkursu przesłać do Organizatora w wiadomości prywatnej na portalu Facebook swoje dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, dane do wysyłki.

 

 1. Zgłoszenia uczestnictwa nadesłane po upływie terminu opisanego w § 3 ust. 1 (to jest po 12 lutego 2023 roku godz. 23:59) nie zostaną zakwalifikowane do udziału w Konkursie.
 2. Weryfikacji zgłoszeń dokonuje Komisja Konkursowa. Zgłoszenia nadesłane w okresie przyjmowania zgłoszeń, wskazanym w treści postanowień § 3 ust. 1, zostaną dopuszczone do udziału w Konkursie po uprzedniej weryfikacji, pod kątem spełnienia warunków uprawniających do ich przyjęcia do Konkursu. Jeżeli dany użytkownik nie spełnia warunków uprawniających do wzięcia udziału w Konkursie, w szczególności na skutek naruszenia postanowień Regulaminu, wówczas Komisja Konkursowa podejmie decyzję o niedopuszczeniu takiego użytkownika jako Uczestnika Konkursu.

 

 • 6. Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu, Amber Tubs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Ul. Okrętowa 95, 01-309 Warszawa; nr KRS 0000979517. Kontakt z administratorem możliwy jest przy wykorzystaniu danych korespondencyjnych wskazanych powyżej lub mailowo na adres info@ambertubs.pl. Koordynator konkursu jest podmiotem przetwarzającym te dane osobowe.
 2. W celu realizacji praw związanych z ochroną danych osobowych należy przesłać wiadomość e-mail na następujący adres Administratora info@ambertubs.pl lub przesłać wiadomość pisemną na adres Administratora Ul. Okrętowa 95, 01-309 Warszawa
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym składania skarg, realizacji przysługujących praw, uzyskiwania odpowiedzi dotyczących przetwarzanych danych osobowych można skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: info@ambertubs.pl lub korespondencyjnie wysyłając list pocztą na adres: Ul. Okrętowa 95, 01-309 Warszawa.
 4. Z chwilą wysłania Zadania konkursowego, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym wizerunku w celach związanych z uczestnictwem w Konkursie, co jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Konkursie.
 5. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w następujących celach oraz na podstawie następujących podstaw prawnych:
 6. organizacja, przeprowadzenie Konkursu i przekazanie Nagród oraz rozpatrzenie ewentualnych reklamacji – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy konkursowej, której postanowienia zawiera Regulamin,
 7. wykonanie obowiązku podatkowego związanego z przyznaniem Nagród w Konkursie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wykonanie obowiązków nałożonych przez prawo,
 8. wykonywanie praw i obowiązków płynących z umowy licencji i korzystania z majątkowych praw autorskich do Zadania Konkursowego oraz prawa do rozpowszechniania wizerunku, na zasadach opisanych w Regulaminie  – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne w celu wykonania umowy;
 9. dochodzenie lub obrona przed roszczeniami związanymi z Konkursem lub udzieloną licencją – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes w postaci możliwości dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 10. w celach marketingowych – przesyłania materiałów reklamowych produktów – na podstawie udzielonej zgody oraz w zakresie z niej wynikającym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 11. Dane osobowe, w tym wizerunek, będą udostępniane wyłącznie organom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Koordynatorowi w celu realizacji ciążących na nim obowiązków w związku z Konkursem oraz innym podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie obsługi technicznej i organizacyjnej Konkursu (np. podmiotowi świadczącemu usługi IT, firmie kurierskiej) oraz ewentualnie obsłudze prawnej.
 12. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres trwania Konkursu, a następnie przez okres 21 dni od daty zakończenia Konkursu w związku z rozpatrzeniem ewentualnych reklamacji Uczestników. Po tym okresie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa m.in. przepisów podatkowych. W przypadku udzielonej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez okres ważności udzielonej zgody.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – dane będą przetwarzane przez okres realizacji umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – dane osobowe będą przetwarzane przez okres archiwizacji, wynikający z przepisów prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora.

 1. Każdy Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przenoszenia danych, otrzymania danych osobowych przekazanych Administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytu maszynowego formacie oraz do żądania przesłania takich danych osobowych do innego administratora danych osobowych, bez utrudnień ze strony Administratora i z zastrzeżeniem własnych zobowiązań dotyczących poufności.
 2. Uczestnik Konkursu, którego dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz warunkujące uczestnictwo w Konkursie. Decyzje dotyczące danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
 4. Zgłoszenie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie i wykorzystanie podanych danych osobowych, w tym wizerunku, jeżeli został udostępniony przez Administratora w celu udziału w Konkursie, a w wypadku zwycięstwa w Konkursie, również w celu zamieszczenia imienia i nazwiska na profilu Fundatora.
 5. Ponadto Uczestnik oświadcza, że rozumie, iż udzielenie przedmiotowej zgody jest dobrowolne i został poinformowany o przysługujących mu prawach, w tym prawie do wycofania zgody w każdym czasie, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa w jakikolwiek sposób na legalność przetwarzania przed jej wycofaniem.

Wycofanie udzielonej zgody oznacza wycofanie zgłoszenia z Konkursu.

 

 • 7 Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że jest autorem Zadania Konkursowego, zaś przesłane Zadanie konkursowe nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności autorskich praw majątkowych ani osobistych, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych.
 2. Jeżeli w ramach Zadania Konkursowego wykorzystany jest wizerunek osoby trzeciej lub osób trzecich, Uczestnik zobowiązany jest do uzyskania od osób, którym przysługują autorskie prawa majątkowe wszelkich niezbędnych zgód, licencji, upoważnień w zakresie niezbędnym do wykonania Zadania konkursowego oraz przyznania Nagrody.
 3. Z chwilą zgłoszenia Zadania Konkursowego przez Uczestnika do Konkursu, Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do zgłoszonego Zadania konkursowego, bez żadnych ograniczeń ilościowych i terytorialnych wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych tj. prawa do wyrażania zgody na wykonanie utworów zależnych oraz decydowania o korzystaniu z utworów zależnych powstałych wskutek dokonania opracowania utworów z prawem do zezwalania wykonania prawa zależnego na następujących polach eksploatacji:
 4. a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach oraz jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie);
 5. b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi elektronicznymi, wszelkimi technikami wideo;
 6. c) wprowadzanie do pamięci komputera;
 7. d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej, w tym i wykorzystywanie na portalach społecznościowych Organizatora w tym m.in. Facebook i Instagram;
 8. e) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach;
 9. f) wprowadzenie do obrotu i dystrybucji;
 10. g) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru utworów;
 11. h) sporządzenie kopii i opracowań utworów dowolną techniką, ich zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu w całości lub w części;
 12. i) sporządzanie materiałów na podstawie wskazanych utworów oraz wprowadzanie do obrotu;
 13. j) modyfikowanie Utworu w dowolny sposób,
 14. k) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy; publiczne wystawienie, wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Licencja, o której mowa w niniejszym ust. obejmować będzie wszelkie utwory wchodzące w skład Zadania konkursowego.

Równocześnie z nabyciem licencji do Zadania konkursowego zgłoszonego do Konkursu Organizator nabywa własność egzemplarzy, na których te utwory zostały utrwalone.

Licencja, o której mowa w ust. 3, udzielana jest na okres 5 (pięciu) lat, a po upływie tego okresu przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony i może być wypowiedziana z zachowaniem rocznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

 1. Na podstawie przepisu art. 921 § 3 Kodeksu Cywilnego Organizator zastrzega, że z chwilą wydania Nagrody nabywa własność oraz autorskie prawa majątkowe do zgłoszonego w Konkursie Zadania Konkursowego oraz do jego egzemplarzy,  sobie własność oraz nabycie – z chwilą wydania Nagrody – praw autorskich do zgłoszonych w Konkursie Zadań Konkursowych, bez ograniczeń co do czasu i terytorium, a nagrodzony Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa do Zadania Konkursowego na polach eksploatacji wskazanych w § 7 ust. 6  ust. 10 lit. a)  – k)  poniżej, z chwilą wydania Nagrody. Przeniesienie praw autorskich  ma charakter wyłączny, udzielone zostanie bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. W takim samym zakresie Zwycięzca udziela Organizatorowi prawa do udzielania zezwoleń na korzystanie z Zadania Konkursowego przez osoby trzecie (wykonywanie praw zależnych do Zadania Konkursowego).
 2. Zwycięzcy, przed wydaniem Nagrody, mogą̨ zostać́ poproszeni o podpisanie Umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, na mocy której zostanie potwierdzone przeniesienie autorskich praw majątkowych do nagrodzonych Zadań konkursowych na Organizatora, na warunkach określonych w ust. 4, 6 – 9 niniejszego paragrafu oraz na polach eksploatacji opisanych w ust. 3 lit. a) – k) powyżej.
 3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do Zadania Konkursowego oraz za wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku zawiera się w wartości otrzymanej przez Zwycięzców Konkursu Nagrody. Z tytułu przeniesienia praw autorskich i innych praw do nagrodzonego Zgłoszenia konkursowego Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora, lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 4. Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał uprawnień z tytułu autorskich praw osobistych do Zadania Konkursowego w stosunku do Organizatora i jego następców.
 5. Odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i/lub osobistych osób trzecich, w tym w szczególności prawa do wizerunku osób trzecich w związku z Zadaniem Konkursowym ponosi Uczestnik Konkursu, który dokonał zgłoszenia Zadania Konkursowego do Konkursu.
 6. Jeżeli osoba trzecia wystąpi wobec Organizatora z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia jej praw osobistych, praw autorskich do utworu lub jego części, w tym prawa własności, autorskich praw osobistych i majątkowych, w związku z korzystaniem przez Organizatora z nagrodzonego Zadania Konkursowego, Uczestnik będący Zwycięzcą Konkursu zobowiązany niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie Organizatora i zwolnić go od wszelkich roszczeń, zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z innymi kosztami.
 7. Uczestnik Konkursu, który został ogłoszony Zwycięzcą Konkursu z chwilą wydania Nagrody wyraża zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie (jeśli wynika to z charakteru Zadania Konkursowego).
 8. W przypadku, gdy w ramach Zadania Konkursowego, Zwycięzca Konkursu wykorzystał wizerunek osoby niepełnoletniej, z chwilą wydania Nagrody Uczestnik jest będący przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym wyraża zgodę na rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 9. Zgoda, o której mowa w ust. 10 i 11 powyżej obejmuje prawo do nieograniczonego terytorialnie wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów oraz prawdo do wykorzystania w dowolnych kanałach dystrybucji, z których korzysta Organizator (w szczególności w sieci Internet, na kanałach YouTube, Facebook, Instagram, WWW, promocja online). Zgoda może być wycofana w każdym czasie.
 10. Wykorzystanie przez Uczestnika wizerunku innej osoby, nie może naruszać niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 11. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji wraz z prawem do eksploatowania utworu (którym jest Zadanie Konkursowe zwane również dalej „Utworem” w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. z o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) wykonanego przy wykorzystaniu ww. wizerunku:
 12. a) utrwalanie na wszelkiego rodzaju nośnikach oraz jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie);
 13. b) zwielokrotnienie wszelkimi znanymi technikami cyfrowymi elektronicznymi, wszelkimi technikami wideo;
 14. c) wprowadzanie do pamięci komputera;
 15. d) nadawanie za pomocą sieci przewodowej i bezprzewodowej, w tym sieci Internet (Intranet) lub podobnej, w tym i wykorzystywanie na portalach społecznościowych Organizatora w tym m.in. Facebook i Instagram;
 16. e) wykorzystanie we wszelkiego rodzaju mediach;
 17. f) wprowadzenie do obrotu i dystrybucji;
 18. g) wykorzystanie na innych polach eksploatacji wynikających z przeznaczenia i charakteru utworów;
 19. h) sporządzenie kopii i opracowań utworów dowolną techniką, ich zwielokrotnienie i wprowadzenie do obrotu w całości lub w części;
 20. i) sporządzanie materiałów na podstawie wskazanych utworów oraz wprowadzanie do obrotu;
 21. j) modyfikowanie wizerunku i utworu w dowolny sposób
 22. k) rozpowszechnianie poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub zwielokrotnionych egzemplarzy; publiczne wystawienie, wyświetlenie i pokazywanie, a także publiczne udostępnianie wizerunku oraz utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 23. W przypadku naruszenia przez Uczestnika niniejszych postanowień, zostanie ono uznane za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu oraz skutkować będzie niedopuszczeniem do udziału w Konkursie albo wykluczeniem, jeżeli naruszenie zostało ujawnione po zgłoszeniu Zadania konkursowego.

 

 • 8. Zadanie Konkursowe

 1. Zadanie Konkursowe polega na odpowiedzi na pytania pod postem konkursowym:

„Pokażecie nam, jak wygląda Wasz relaks na łonie natury 🍃 – może to być czas spędzony nad morzem 🏖️, w górach ⛰️, w lesie 🌲, albo relaks w balii, jeżeli mieliście już okazje z niej korzystać 😍”

 

 1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 3 osób, których zgłoszenia zdaniem Komisji konkursowej okażą się najciekawsze, najbardziej kreatywne i oryginalne.

Każdy Uczestnik może wysłać tylko jedno zgłoszenie. W przypadku nadesłania przez Uczestnika więcej niż jednego zgłoszenia, przy wyłonieniu zwycięzców będzie brany pod uwagę tylko komentarz pod postem konkursowym, który nadszedł jako pierwszy.

 1. Kategorycznie zabronione jest nadsyłanie Zadań Konkursowych zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, rozpowszechniających wizerunek osób bez ich zezwolenia.
 2. Organizator jest uprawniony do wykluczania Zadań Konkursowych z uczestnictwa w Konkursie z inicjatywy własnej lub na wniosek Komisji Konkursowej, w przypadku, gdy Organizator poweźmie uzasadnione podejrzenie, że zgłoszone do Konkursu Zadanie Konkursowe narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, moralność lub dobre obyczaje, godności lub prawa osób trzecich bądź poweźmie informację, iż prawa do przesłanego Zadania Konkursowego nie przysługują Uczestnikowi, który zgłosił przedmiotowe Zadanie Konkursowe do Konkursu, a także w przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zostało zgłoszone do Konkursu przez kilku Uczestników.
 3. Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji dopuszczonego uprzednio Zadania Konkursowego, w przypadku zgłoszenia pod jego adresem uzasadnionych roszczeń osób trzecich z przyczyn podanych w Regulaminie.
 4. Z chwilą wysłania zdjęcia o którym mowa w ust. 2 powyżej, w tym zdjęcia zawierającego wizerunek Zwycięzcy i/lub innych osób, także niepełnoletnich (których Zwycięzca jest przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym), Zwycięzca udziela Organizatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do w/w utworu, bez żadnych ograniczeń ilościowych i terytorialnych wraz z prawem do sublicencji oraz praw zależnych tj. prawa do wyrażania zgody na wykonanie utworów zależnych oraz decydowania o korzystaniu z utworów zależnych powstałych wskutek dokonania opracowania utworów z prawem do zezwalania wykonania prawa zależnego na następujących polach eksploatacji określonych w § 7 ust. 3 lit. a) – k) niniejszego Regulaminu. W takim też przypadku zastosowanie mają odpowiednio postanowienia  7 ust.1, 2 oraz ust. 7-9 niniejszego Regulaminu.
 5. W przypadku, przesłania zdjęcia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, Zwycięzca wyraża również zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie jego wizerunku przez Organizatora na zasadach określonych w niniejszym paragrafie (jeśli wynika to z charakteru Zadania Konkursowego).
 6. W przypadku, gdy w ramach Zadania Konkursowego, Zwycięzca Konkursu wykorzystał wizerunek osoby niepełnoletniej, z chwilą wydania Nagrody Uczestnik jest będący przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym wyraża zgodę na bezpłatne rozpowszechnianie i wykorzystanie wizerunku, na zasadach i warunkach określonych w niniejszym paragrafie.
 7. Zgoda na korzystanie z wizerunku Uczestnika i lub osoby niepełnoletniej, której Uczestnik jest przedstawicielem ustawowym albo opiekunem prawnym , obejmuje prawo do nieograniczonego terytorialnie wykorzystania i rozpowszechniania wizerunku w całości lub w postaci dowolnych fragmentów oraz prawdo do wykorzystania w dowolnych kanałach dystrybucji, z których korzysta Organizator (w szczególności w sieci Internet, na kanałach YouTube, Facebook, Instagram, WWW, promocja online).
 8. Wykorzystanie przez Uczestnika wizerunku innej osoby, nie może naruszać niczyich dóbr osobistych ani innych praw.
 9. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje następujące pola eksploatacji wraz z prawem do eksploatowania  utworu (którym jest Zadanie Konkursowe zwane również dalej „Utworem” w rozumieniu Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. z o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) wykonanego przy wykorzystaniu ww. wizerunku, na polach eksploatacji określonych w § 7 ust, 14 lit. a) – k) niniejszego Regulaminu.

 

 • 9. Tryb wyłonienia Zwycięzców i przyznawania Nagród

 1. Wyłonienie Zwycięzców Konkursu odbywa się w drodze wyboru przez Komisję Konkursową Zadań Konkursowych. 3 Uczestników, którzy spełnili wszystkie warunki udziału w Konkursie oraz, których zgłoszenia zdaniem Komisji okażą się najlepsze (w domyśle najciekawsze, najbardziej kreatywne). Komisja Konkursowa weźmie pod uwagę zgodność Zadania konkursowego z Regulaminem, a także „potencjał” przesłanego zgłoszenia. Komisja wybierze 3 Uczestników Konkursu, uprawnionych do przyznania Nagrody.
 2. Komisja Konkursowa dokona wyboru Zadań Konkursowych i wskaże 3 Zwycięzców Konkursu w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 Regulaminu.
 3. W przypadku gdy do udziału w Konkursie nie zostanie zgłoszone żadne Zadanie Konkursowe lub zgłoszonych Uczestników będzie mniej niż przewidziana liczba Nagród, wówczas Nagrody ulegają w całości lub w odpowiedniej części przekazane na rzecz Fundatora.

 

 • 10. Nagrody Konkursu

W Konkursie przewidziano następujące Nagrody:

1 x balia ogrodowa Ofuro z włóknem szklanym i obudowa z termodrewna. Łączna wartość zestawu to 12 000 zł,

1 x bon o wartości 3000 zł do wykorzystania na zakupy w Amber Tubs,

1x bon o wartości 1500 zł do wykorzystania na zakupy w Amber Tubs.

Nagrody wydaje Fundator.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Nagroda opisana w ust. 1 niniejszego paragrafu jest zwolniona od podatku dochodowego.

 

 • 11. Wydanie Nagród

 1. Zwycięzcy Konkursu otrzymają powiadomienie o wygranej w Konkursie drogą elektroniczną za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym oraz wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook. Koordynator udostępni listę Zwycięzców w Serwisie oraz wyśle do Zwycięzcy odpowiednią informację.
 2. Zwycięzcy Konkursu są zobowiązani w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, udzielić odpowiedzi na przedmiotowe powiadomienie drogą elektroniczną (kanałem, który otrzymali powiadomienie) i wskazać dane adresowe potrzebne do dostarczenia Nagrody .
 3. W przypadku bezskutecznego upływu terminu opisanego w ustępie 2 powyżej Organizator jest uprawniony do dyskwalifikacji danego Uczestnika i postanowienia o przepadku Nagrody.
 4. Fundator jest uprawniony do dostarczenia nagrody drogą pocztową na wskazane przez Zwycięzców Konkursu dane adresowe.
 5. Nagroda zostanie wysłana na adres Zwycięzcy Konkursu, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o których mowa w ust. 2 powyżej.
 6. Nieodebranie Nagrody powoduje utratę prawa do Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora.
 7. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody/Nagród, opisanej w § 10 Regulaminu, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika Konkursu danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Fundatora.
 9. Nagrody wysyłane są wyłącznie na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na przesyłanie Nagród poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 10. Organizator może odmówić wydania Nagrody, jeżeli Zwycięzca odmówi zawarcia umowy o przeniesienie autorskich praw majątkowych, o której mowa w § 7 ust. 5 niniejszego Regulaminu. W takim przypadku Nagroda przepada i przechodzi do dyspozycji Fundatora.

 

 • 12. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres e-mail meow@ninecats.pl lub poprzez wysłanie do Organizatora wiadomości prywatnej za pośrednictwem Serwisu (wiadomość wysłana za pośrednictwem Facebook Messenger) przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 21 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. O zachowaniu terminu opisanego punktem poprzedzającym Regulaminu, decyduje data nadania reklamacji.
 3. Reklamacje wpływające po zakreślonym powyżej terminie nie będą uwzględniane.
 4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację, zgodnie z postanowieniami punktu 5 poniżej, oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 5. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 6. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia od Organizatora roszczeń na zasadach ogólnych odpowiedzialności odszkodowawczej.

 

 • 13. Postanowienia końcowe

 1. Koordynator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Koordynator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu. Czynności opisane niniejszym ustępem może w imieniu Organizatora realizować Koordynator.
 2. Pełna treść regulaminu Konkursu jest dostępna pod linkiem dołączonym do posta konkursowego oraz w siedzibie Organizatora.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje w całości.
 4. Koordynator zapewnia, iż wszelkie spory i roszczenia majątkowe, które mogą powstać pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami w związku z treścią lub wykonaniem niniejszego Konkursu, będą w pierwszej kolejności rozstrzygane polubownie i z wykorzystaniem wszelkich dostępnych zasad i technik mediacji. W szczególności Koordynator składa zapewnienie o gotowości i dyspozycyjności jej przedstawicieli do podjęcia i prowadzenia rozmów mających na celu zawarcie porozumienia w ciągu pierwszych 10 dni od daty ujawnienia się sporu. W przypadku gdy zawiodą próby polubownego załatwienia sporu, Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia swych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.